Ontheffing van aansprakelijkheid

 

Auteursrecht

Deze site bevat verschillende types van gegevens die beschermd worden door het merkenrecht en het auteursrecht. Het is dus verboden om gegevens van deze site volledig of gedeeltelijk te downloaden, te kopiëren of te verspreiden. Het is echter toegelaten de vereiste kopieën te maken voor lees- of navigatiedoeleinden. Het is niet toegelaten een link (hypertext of afbeelding) naar de site te integreren zonder onze voorafgaande goedkeuring.

 

Downloads

Downloads gebeuren volledig op eigen risico. JobHealth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die kan resulteren uit downloads, de installatie, de opslag of het gebruik van de inhoud van onze site, inclusief in geval van een virus.

 

Inhoud

De inhoud van de gegevens, die gedeeltelijk geautomatiseerd is en gepubliceerd wordt in naam en voor rekening van derden (klanten, kandidaten), is niet getest op zijn perfecte wettelijke conformiteit. Bovendien vertegenwoordigt de inhoud onze mening niet. JobHealth verbindt zich er evenwel toe potentieel illegale inhoud te onderzoeken en in voorkomend geval te verwijderen.

 

Listings en kandidaturen

Wij verzoeken u de op de site gepubliceerde ‘Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ aandachtig te lezen. Zodra persoonsgebonden gegevens van u verstrekt worden aan een derde, is JobHealth volledig en definitief – zonder mogelijkheid om in beroep te gaan – ontheven van alle aansprakelijkheid bij misbruik van deze gegevens door de derde.

Wij verzoeken u de identiteit te controleren van alle derden naar wie u uw persoonsgegevens verstuurt. Stuur bijvoorbeeld nooit persoonsgegevens naar een privaat e-mailadres. Wij raden u aan om bepaalde gevoelige gegevens niet mee te delen aan een derde zonder u te vergewissen van de ethiek van deze derde en het gebruik dat deze derde zal maken van uw gegevens. Dit blijft volledig uw verantwoordelijkheid.

 

Links naar andere sites

Als u een externe link volgt en onze site dus verlaat, ontsnapt de inhoud van deze internetsite aan onze controle en aan onze invloed. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dit kader. In geval van illegale inhoud die ons ter kennis wordt gebracht, deactiveren wij de link indien nodig na onderzoek.

Wij wijzen erop dat de gebruiksvoorwaarden en de verklaringen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze sites vanaf waar een link wordt geïnstalleerd, kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze site. U hebt de verantwoordelijkheid die na te leven.

 

Bijlagen, Inhoud

Gelieve u ervan te vergewissen dat u geen bijlagen verstuurt die virussen bevatten. De persoonlijke gegevens die u meedeelt aan JobHealth mogen niet de volgende elementen bevatten:

  • Informatie over uw gezondheidstoestand (ziekte, zwangerschap, …);
  • Informatie over uw etnische afkomst, politieke overtuiging, religie of filosofie, aansluiting bij een vakbond, seksuele geaardheid;
  • Informatie zonder enig nuttig verband met het functieprofiel.

U bent verantwoordelijk voor de waarheid en de correctheid van de informatie die u verstuurt. Deze informatie mag geen inbreuk maken op de wetgeving en de toepasselijke voorschriften en mag de maatregelen van openbare orde niet schenden (‘Illegale inhoud’); dit betekent onder andere dat het verboden is om een cv op te stellen voor een derde persoon zonder zijn uitdrukkelijke toestemming of voor een onbestaande persoon. De eventueel bezorgde foto’s moeten recent zijn en het gezicht van de reële kandidaat tonen. U bent ook verantwoordelijk voor de update van uw gegevens, en meer bepaald van uw e-mailadres. Het feit dat u gegevens registreert op onze site, verbindt u er automatisch toe ons schadeloos te stellen voor de gevolgen van elke klacht die tegen ons wordt ingediend als gevolg van de niet-naleving van de voorgaande artikels.

 

Voorbehouden rechten van JobHealth

JobHealth verzekert niet dat de aangeboden diensten op elk moment beschikbaar zijn. Storingen, onderbrekingen of eventuele defecten van de online dienstverlening kunnen niet uitgesloten worden. Er zal geen enkele schadevergoeding worden toegekend, ongeacht de oorzaken of omstandigheden.

Er worden regelmatig systematische back-ups gemaakt van de inhoud, maar wij bevelen u toch aan om reservekopieën van uw gegevens te bewaren.

JobHealth behoudt zich het recht voor om zijn diensten of gegevens te wijzigen, uit te breiden, te beperken of te schrappen zonder voorafgaande kennisgeving, zonder dat u evenwel het recht hebt om de publicatie ervan te eisen.

 

Varia

Het gebruik van het internet gebeurt op uw eigen risico.

De Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing, evenals onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om onderhavige Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder u hiervan op de hoogte te moeten brengen. De nietigheid of de lacunes van een of andere bepaling van onderhavige Gebruiksvoorwaarden hebben geen invloed op de geldigheid van deze voorwaarden in hun geheel.

 

 

Kraainem, maart 2013

 

JobHealth

Reflexion Medical Network nv, Varenslaan 6, B-1950 Kraainem, België

Tel.: +32 2 785 07 20 - Fax: + 32 2 731 33 55 - E-mail: info@jobhealth.be

BTW BE 0441.863.209