Privacyverklaring

Ons bedrijf neemt alle maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en om te voldoen aan de normen zoals voorzien in de nieuwe Europese GDPR wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Zo werden bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze website, te voorkomen.

Verwerking van persoonsgegevens 


Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website zelf aan ons verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt:

 • voor de verkoop en/of promotie van onze diensten;
 • voor het beheer van uw abonnement(en);
 • om de inhoud van onze producten en onze website te verbeteren;
 • om u te contacteren voor marketingdoeleinden;
 • om marktonderzoek te verrichten;
 • u mededelingen te doen met betrekking tot eventuele bestellingen;
 • u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden

De ingezamelde informatie is niet publiek toegankelijk. Raadpleging is enkel mogelijk door bevoegde personen in functie van hun taak. Verwerking van deze gegevens gebeurt louter voor interne doeleinden.

Doeleinden van de verwerking

 • 
Het bezorgen aan de klant van de publicaties waarop het abonnement betrekking heeft.
 • Het bezorgen van andere informatie ten behoeve van de abonnees. 

 • Het berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden, incl. het in handen van derden stellen van vorderingen.
 • Andere activiteiten van intern beheer.
 • 
Het behandelen van geschillen.
 • 
Het uitoefenen van accountantscontrole.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ons bedrijf kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • 
Naam, voornamen, titulatuur, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, straatnaam, straatnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en bankrekeningnummer van de abonnee.
 • Gegevens m.b.t. opleiding, functie of beroep indien deze van belang zijn gelet op de aard van de publicatie.
 • Riziv-nummer.
 • 
Gegevens die betrekking hebben op het abonnement.
 • 
Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van de abonnementsgelden.
 • Een aanduiding van de reden van beëindiging van het abonnement.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat u tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van ons bedrijf.

Delen met anderen

Naam, voornaam en verzendadres van de gebruiker kunnen zowel aan de bevoegde personen die de gegevens verwerken en hun opdrachtgevers, als aan derden ter kennis gebracht worden. Dit is toegestaan voor het verspreiden van nuttige informatie; eveneens voor commerciële doeleinden, tenzij u hiermee niet akkoord gaat. Bezwaren kunnen altijd betekend worden op het moment van het beëindigen van de registratieprocedure. Hierdoor komt u terecht op een Robinsonlijst. Dit is een lijst met namen en adressen van mensen die geen onbesteld, geadresseerd reclamedrukwerk meer wensen te ontvangen.

E-mailadressen, geboortedatum, gsm- of telefoonnummers worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk, en worden evenmin gebruikt voor commerciële doeleinden.

Op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven, zonder voorafgaande toestemming van de titularis.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren. Het langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als deze noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Als u niet wilt dat wij uw informatie opslaan in ons gegevensbestand en uw gegevens enkel wilt laten gebruiken voor het versturen van het bestelde artikel, kunt u dit aan ons melden via e-mail of per brief aan Reflexion Medical Network nv, Varenslaan 6, 1950 Kraainem.

Gebruik van cookies

Wij verzamelen ook niet-persoonlijke gegevens langs geautomatiseerde weg, bijvoorbeeld via cookies. De informatie die wij op deze manier verzamelen omvat het IP-adres, type toestel, type browser, het besturingssysteem, de taalvoorkeuren, doorverwijzende URL's, informatie over uitgevoerde acties. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, zoals onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo onze aanbiedingen te verbeteren.

Ons bedrijf maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die onze server naar uw computer stuurt. Deze gegevens worden op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen en bij elk bezoek doorgestuurd naar de beheerder van de bezochte website. Zo zijn we in staat u als bezoeker gemakkelijk te herkennen en wordt vermeden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden.

De bezoeker van deze website aanvaardt het gebruik van cookies door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de website verzekeren.

Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. Deze informatie wordt enkel in geglobaliseerde vorm gebruikt; er is geen identificatie van een individuele gebruiker. Ons bedrijf kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod nog beter af stemmen op de noden van de gebruikers. 

Recht op inzage en correctieBij bewijs van zijn identiteit heeft elke gebruiker op elk moment het recht op inzage in de verzamelde gegevens, na schriftelijke aanvraag. Vervolgens kunnen onjuiste of onvolledige gegevens doorlopend verbeterd of geschrapt worden.

Wij behouden het recht voor om de voorliggende privacyverklaring te allen tijde aan te passen, maar verbinden ons ertoe de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen via de website of e-mail.